INSCRIPCIÓ DE LA IDENTITAT DELS TITULARS DE LA JUNTA DIRECTIVA O ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ.....


Els documents que s'han de presentar per a la inscripció o modificació dels titulars de la junta directiva són:


- Sol·licitud (original i còpia), formulada per la persona interessada en la qual figurin les dades d'identificació del sol·licitant (nom, número del DNI, domicili i número de telèfon).- Certificat de canvi de junta directiva o còpia compulsada de l'acta estès per les persones o càrrecs amb facultat per certificar-los pel qual s'hagi elegit o modificat als titulars de la junta directiva o l'òrgan de representació, i també la data en què s'hagi adoptat, amb els noms, els llinatges, el domicili, la nacionalitat, i el número d'identificació fiscal, si són persones físiques; la raó social o denominació si els titulars són persones jurídiques, amb les dades d'identificació de les persones físiques que actuaran en nom seu; la data del nomenament i, si s'escau, de la ratificació i acceptació pels titulars; la data de la revocació i del cessament, si s'escau, dels titulars sortints; les firmes dels titulars i, si s'escau, dels titulars sortints. En tots els casos, és necessària la signatura dels titulars de la nova junta directiva.
Si el canvi o la modificació de la junta s'ha produït per motius diferents a la celebració d'eleccions (cessament, renúncia, dimissió), a més, hi han de constar les signatures dels titulars sortints, o en substitució, escrits de dimissió, renúncia, etc.


- Taxes: ha de presentar-se el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).- Còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat dels membres de la junta directiva de l'associació.