Page 6 - MESURES ACTUALITZADES agost 2021PDF
P. 6

MESURES GENERALS: PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

                                                             ∙ Supervisau les entrades i sortides dels locals, perquè no hi                                                              hagi aglomeracions de gent.

                                                             ∙ Les persones usuàries dels locals han de conèixer i seguir                                                              les mesures de seguretat.


                                                             ∙ Disposau la cartelleria que indica totes les mesures a llocs                                                              visibles, dins els locals.

                                                             ∙ Pel que fa a la premsa diària, recordau mantenir una bona                                                              higiene de mans abans i després de llegir-la. Evitau tocar-                                                              vos la boca, el nas i els ulls mentre la llegiu.

                                                             ∙ Aire condicionat: heu de garantir que l’aire es renova amb
                                                              captació de l’exterior (l’ús exclusiu de recirculació de l’aire


                                                              no està permès). El manteniment dels filtres ha de ser òptim                                                              i se n’ha d’extremar la neteja i desinfecció. És aconsellable                                                              combinar l’ús dels aires condicionats amb la ventilació                                                              natural.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11